Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%

Regulamin konkursu pt. „Ulubiona postać z bajki” 

Infolinia

58 345 85 45

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Ulubiona postać z bajki”, mającym na celu promowanie placówki Fines Operator Bankowy w Brodnicy wśród obecnych i przyszłych Klientów, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Adan Finanse Adrian Koźmiński z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 35, 87-300 Brodnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8741742118, REGON:381290468, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie się składać z głosowania jury, podczas którego zostaną przyznane nagrody trzech stopni oraz głosowania publiczności (największa liczba polubień zgłoszenia konkursowego), po którym zostanie przyznana nagroda specjalna (publiczności).
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie także o ostatecznym wyniku konkursu i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących zgłoszeń konkursowych, spośród Uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
 5. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie są: posiadanie profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com, polubienie fanpage’a Fines Operator Bankowy & Autofines.pl Brodnica, polubienie postu konkursowego oraz opublikowanie zgłoszenia konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
 2. Zadanie konkursowe, które będą mieli wykonać Uczestnicy, polega na opisaniu lub/i zaprezentowaniu w komentarzu pod postem konkursowym ulubionego bohatera z bajki ich dziecka. Forma pracy konkursowej może być dowolna, np. kreatywny tekst, rysunek, grafika, zdjęcie lub nagranie dziecka. Przesłanie wyżej ww. zdjęcia lub nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na zamieszczenie wizerunku dziecka.
 3. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści pracy, którą przesyła na konkurs oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia, rysunku, tekstu itp. konkursowego do własnych celów promocyjnych we własnych kanałach komunikacji marketingowej innych niż media społecznościowe w trakcie trwania konkursu jak również po jego zakończeniu.

§4 Uprawnienia organizatora

 1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3 lub łamią zasady regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i prac.
   

§5 Nagrody

 1. Nagrody w konkursie
 1. Nagroda 1 stopnia – voucher do Krainy Zabaw Świt, maskotka Finesówka, zestaw do piasku Fines
 2. Nagroda 2 stopnia – skarbonka świnka Fines, piłka plażowa Fines, zestaw do piasku Fines
 3. Nagroda 3 stopnia – skarbonka świnka Fines, zestaw do piasku Fines
 4. Nagroda specjalna (publiczności) – voucher do Krainy Zabaw Świt, maskotka Finesówka, zestaw do piasku Fines
 1. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.
 2. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni jedną z nagród wymienionych w punktach od a) do d) zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem portalu Facebook.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę.
 5. Przekazanie nagród będzie miało miejsce podczas festynu organizowanego 1 czerwca 2021 r. przy placówce Fines Operator Bankowy, ul. Hallera 25/2, 87-300 Brodnica. 
 6. Nagrody będzie można również odebrać do 8 czerwca 2021 r. w placówce Fines Operator Bankowy, ul. Hallera 25/2, 87-300 Brodnica. 

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego, na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji. 
 3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2021 roku do 31 maja 2021 r., do godziny 12.00. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 2. Zbieranie polubień postów konkursowych w celu otrzymania nagrody publiczności potrwa do 31 maja 2021 r., do godziny 12.00. Polubienia uzyskane po tym czasie nie będą brane pod uwagę. 
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie www.fines.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.