Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Twój ulubiony bohater”

Infolinia

58 345 85 45

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Twój ulubiony bohater”, mającym na celu promowanie placówki Fines Operator Bankowy w Ziębicach wśród obecnych i przyszłych Klientów, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Multi Select Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 7–9, 57-220 Ziębice, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8871815146, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§2 Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:
  1. dzieci w wieku przedszkolnym
  2. dzieci z klas 1–3
  3. dzieci i młodzież z klas 4–8
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 3. Konkurs polega na przygotowaniu dowolnej pracy plastycznej lub kreatywnego tekstu na temat ulubionego bohatera. Może to być zarówno postać z bajki, bohater książki lub filmu, superbohater, youtuber itp.
 4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową) lub w dowolnym stylu pisarskim. Format pracy nie może być mniejszy niż A5 i nie może być większy niż A3. Prace konkursowe mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych.
 5. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi tematykę Konkursu.
 6. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna). 
 7. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o następującej treści: “Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży pt. Twój ulubiony bohater, który w pełni akceptuję oraz wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) w ww. konkursie. (data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna).”
 8. Prace należy dostarczyć do 14 czerwca 2021 r. na adres: Fines Operator Bankowy, ul.  Zamkowa 3, Ziębice. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00.
 9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
 10. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.
 11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 12. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie także o ostatecznym wyniku konkursu i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących zgłoszeń konkursowych, spośród Uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
 13. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
   

§3 Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych:
 1. I miejsce – voucher 150 zł do sklepu Plastuś w Ziębicach
 2. II miejsce  – voucher 100 zł do sklepu Plastuś w Ziębicach
 3. III miejsce – voucher 50 zł do sklepu Plastuś w Ziębicach
 1. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.
 2. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni jedną z nagród wymienionych w punktach od a) do c) zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem portalu Facebook: https://www.facebook.com/kredyty.ziebice 
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę.
 5. Nagrody będzie można odebrać od 15 do 30 czerwca 2021 r. w placówce Fines Operator Bankowy, ul. Zamkowa 3, Ziębice.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego, na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji. 
 3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie www.fines.pl oraz w siedzibie Organizatora.