fbpx

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu.

Jeśli poszukujesz dodatkowej gotówki a nie możesz odwiedzić naszego biura,
serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet.

Kliknij przycisk złóż wniosek przy interesującej Cię ofercie.

Produkt
Kwoty
Akceptowane źródła dochodu
RRSO
Produkt
Kwoty
od 800 zł
do 20 000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • Umowa o pracę/zlecenie/o dzieło,
 • Emerytura/Renta/ Zasiłek przedemerytalny
 • Działalność/ gospodarcza/Kontrakt/Gospodarstwo rolne
 • Inne
RRSO
77,12%
Produkt
Kwoty
do 3000 zł
Akceptowane źródła dochodu
 • umowa o pracę/ umowa zlecenie/ o dzieło/ kontrakt
 • Renta/ emerytura/ zasiłek przedemerytalny
 • zasiłek
 • gospodarstwo rolne
 • działalność gospodarcza
 • 500 +
 • Alimenty
 • inne
RRSO
144,00%

Polityka prywatności

Infolinia

58 345 85 45

Polityka prywatności FINES S.A. z siedzibą w Sopocie

Niniejszy dokument wyjaśnia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw.

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1– 88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Korzystając z naszych produktów lub usług, a także stron internetowych lub serwisów informatycznych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityka prywatności.

Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi. Wszelkie archiwalne wersje Polityki prywatności dostępne są udostępniane na stornie https://www.fines.pl/o-nas/archiwum/

Pytania i odpowiedzi:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Fines Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Józefa Wybickiego 13C, 81-842 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416708, NIP: 5851412521, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych wpłaconym w całości.
W jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych?
Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych na adres e-mail: iodo@fines.pl lub pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych Fines S.A., ul. Józefa Wybickiego 13c, 81-842 Sopot.
Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas produktów lub usług, w tym gdy z naszą pomocą ubiegasz się o produkty rynku finansowego lub ubezpieczeniowego. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach
korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie, elektronicznie lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie internetowym. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę. Możemy także przetwarzać Twoje dane, gdy poproszą nas o to inni administratorzy Twoich danych, np. współpracujące z nami banki lub inni dostawcy produktów finansowych, płatniczych lub ubezpieczeniowych.
W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe? Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 1. gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszych placówkach, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;
 2. automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);
 3. gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. naszych partnerów biznesowych, którzy powierzają nam Twoje dane celem świadczenia na Twoją rzecz usług finansowych, płatniczych lub ubezpieczeniowych.
Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe? Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy np. doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego itp.,
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, wniosku kredytowego, reklamacji itp.);
 • do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz,
 • kierowania do Ciebie informacji i ofert handlowych, reklam oraz do innych działań marketingowych, w tym profilowania, dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, a także produktów rynku finansowego i ubezpieczeniowego, oferowanych przez współpracujące z nami banki, instytucje udzielające pożyczek, towarzystwa ubezpieczeniowe i leasingowe – jeżeli udzieliłeś nam na to zgodę.
 • komunikacji telefonicznej i elektronicznej w celach informacyjnych, handlowych i marketingowych produktów i usług własnych oraz produktów i usług podmiotów współpracujących z nami – jeżeli udzieliłeś nam na to zgody.
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych.
Jakie są podstawy prawne legalnego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fines S.A.? Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

 1. wyrażona przez Ciebie zgoda;
 2. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;
 3. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w naszym przypadku obowiązki takie nakładają na nas m.in. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa Prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o usługach płatniczych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 4. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom? Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom
trzecim, chyba że:

 1. wyrazisz nam na to stosowną zgodę;
 2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz. W takim przypadku odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług finansowych, płatniczych lub ubezpieczeniowych np. banki, ubezpieczyciele, operatorzy płatności itp., a także nasze placówki agencyjne i franczyzowe, przy pomocy których realizujemy na Twoją rzecz usługi pośrednictwa;
 3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom,
robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy
spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi
przepisami prawa.

Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany? Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Czy profilujemy naszych
Klientów?
Przez profilowanie należy rozumieć co najmniej w części zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych polegające na zbieraniu z różnych źródeł pozyskanych legalnie danych i tworzeniu na ich podstawie profilu osobowego Klienta lub kandydata na Klienta.

Twój profil osobowy tworzymy w celach:

 • jak najlepszego dopasowania naszych ofert do Twoich
  indywidualnych potrzeb;
 • dostosowania wyświetlanych reklam do oczekiwań użytkownika
  (reklama internetowa);
 • poprawy jakości świadczenia usług;
 • wewnętrznych potrzeb analitycznych i statystycznych.

Konsekwencją stosowanej techniki profilowania dla celów marketingu bezpośredniego jest możliwość przedstawienia zindywidualizowanej propozycji oferty produktów i usług rynku finansowego lub ubezpieczeniowego.

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych
osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 4. prawo do sprostowania danych;
 5. prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu
  Twoich danych;
 8. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Okres przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

 1. obowiązywania łączących nas z Tobą umów m.in. dotyczących doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego czy umów świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego serwisu internetowego;
 2. rozpatrywania przez nas zgłaszanych przez Ciebie wniosków, pytań, skarg lub reklamacji;
 3. przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia;
 4. przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązkiem prawnym (np. dla celów podatkowo-księgowych 5 lat).

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku roszczeń cywilnoprawnych okres ten wynosi do 6 lat, natomiast w przypadku roszczeń karnych – do 15 lat, przy czym w przypadku osób, które nie były naszym Klientem – do 5 lat. W tym czasie przetwarzanie danych polegać będzie w szczególności na przechowywaniu, zabezpieczaniu i utrwalaniu oraz w razie potrzeby udostępnianiu uprawnionym organom publicznym.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Polityka prywatności